Dejiny urbáru - Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Liptovský Trnovec

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

                                                          Dejiny Urbáru v Liptovskom Trnovci


Dejiny Urbáru 1748 -2015
267 rokov

Spomenúť, že urbárska história v Liptovskom Trnovci má zhruba 267 rokov je na prvý pohľad obdivuhodné. Svedkom toho je v našom chotári aj pozoruhodný pamätník zašlých čias -jedľa z likavského panstva a možno aj tis, ktoré tieto dejinné udalosti skutočne prežili.
Za tých 267 rokov Urbárskeho spoločenstva ovplyvnili štyri závažné dejinné udalosti.
Roky 1740, 1848, 1958, 1989.
Čo sa vtedy stalo?


Roku 1740 nastúpila na cisársky trón monarchie Mária Terézia, ktorá ako cisárovná spravovala krajinu až do roku 1780 – teda 40 rokov.
Už v roku 1748 bol spracovaný „Tereziánsky kataster“ a po ukončení tohto procesu Mária Terézia vydala „Tereziánsky urbár“, ktorý bol zavádzaný do života v rokoch 1767 – 1772.
tento urbár vlastne aj čiastočne obmedzil moc Uhorskej šľachty nad lesmi a ostatnými nehnuteľnosťami. Majiteľmi našich lesov bolo dovtedy zrejme „ likavské panstvo“.
tento patent dal sedliakom, obciam a mestečkám niektorú pôdu do držby – užívania.


15.marca 1848 v Uhorsku začala Košútova revolúcia a zákonodarstvo v určitých oblastiach prešlo na Uhorský snem.
Marcové zákony z roku 1848 mali v tomto smere iba rámcový charakter a tak tieto definitívne upravil až „Urbársky patent panovníka z 2.marca 1853“.
Na základe tohto zákona sa doterajší užívatelia stali vlastníkmi.
Štát zemepánom, šľachte zaplatil.
Roľníci a obyvatelia museli za pôdu čiastočne zaplatiť prácou a zvýšenými dávkami.

Tento „Urbársky patent“ sa prejavil v našej obci tým, že od roku 1860 máme zavedenú evidenciu pôdy a lesov na vlastníkov.
Čiže od tohto dátumu evidujeme v Liptovskom Trnovci „Urbár“


Potom neskôr bol vydaný zákon XIX/1898.
Na ten sa odvolávajú pri zoštátnení lesov v roku 1958. (veľa o ňom nevieme)
Týmto zákonom doplneným zákonom XXXIII/1913 bol spravovaný až do zoštátnenia Trnovecký urbár.


V tomto období nastal zrejme dosť veľký rozmach nášho urbáru, nakoľko v roku 1910 bol odkúpený majetok v Dechtároch (dnešné Gálovany) o výmere cca 150 hektárov.
V roku 1926 odkúpil Urbár lesné pozemky v Matiašovciach o výmere 15,6 hektára.
Predsedom urbáru bol po roku 1900 dlhodobo starý otec Jána Borošku, neskoršieho tajomníka MNV.
Ďalej máme vedomosť, že počas vojnových rokov bol predsedom urbáru Daniel Štecho. Po ňom nastúpil Ján Laco Škridliar

V roku 1958 vydala SNR zákon 2, na základe ktorého ONV Liptovský Mikuláš konštatuje že lesné spoločenstvo bývalých Urbarialistov Liptovský Trnovec bolo zrušené a ONV Liptovský Mikuláš odovzdal naše lesy o výmere 957,40 hektára do obhospodarovania Krajskej správe lesov v Žiline (štátnych).
Toto rozhodnutie bolo vydané 12.6.1958.
Zaujímavosťou tohto rozhodnutia je, že pasienky o výmere 57,13 hektára mali byť odovzdané Jednotnému roľníckemu družstvu so spoločným hospodárením. (Založené bolo až v roku 1959).
Náhrada za odňatie hospodárenia v lesoch mala byť podľa tohto zákona „ v dreve“ určená osobitným výnosom. Predsedom urbáru bol Ján Vozárik otec Jána Vozárika, umeleckého zámočníka.


Dňa 18.12.1990 zaslalo Poľovné združenie Ráztoka list na Obecný úrad, v ktorom informuje o založení združenia Historických podtatranských obcí v Štrbe dňa 30.10.1990.
Píšu: Cieľom tohto združenia Historických podtatranských obcí je dosiahnuť, aby tie časti pôvodných katastrálnych území a vlastníctvo urbariátov, ktoré im bolo zákonom SNR č.52/47 protiprávne odňaté, boli vrátené a včlenené naspäť tak, aby sa dosiahol pôvodný stav.


6.decembra 1990 sa zišiel na Obecnom úrade prvý prípravný výbor obnovenia urbáru v zložení: Ing. Ján Dušan Babka, Branislav Novák, Peter Záborský, Ján Záborský st., Ján Matejka, Ján Subulý, Ing. Ján Stankovjansky, Július Laco a Karol Laco ml.


18.12.1990 zišli sa už ako prípravný výbor Urbarialisti na Obecnom úrade v zložení:
Július Laco, Pavol Vozárik, Ján Záborský, Ing. Ján Dušan Babka, Ján Matejka, Karol Laco ml. a Vladimír Žižka.
Potom sa uskutočnilo ešte jedno zasadnutie prípravného výboru a Urbárnikov z Ploštína, ktorí už boli zaregistrovaní a ktorí nám radili a poskytli vzácny dokument – Návrh stanov združenia pre obnovu spolku bývalých Urbarialistov.


27.12.1990 zišlo sa v kultúrnom dome v Liptovskom Trnovci Valné zhromaždenie Spoločenstva urbarialistov – majiteľov lesov a ostatného majetku urbariátu Liptovský Trnovec, ktoré zvolilo výbor na jednoročné funkčné obdobie v zložení:
1. Ján Záborský st. – predseda
2. Július Laco – tajomník
3. Ing. Ján Dušan Babka - podpredseda
4. Ivan Petrík – pokladník
5. Ján Hollý – člen
6. Branislav Novák – člen
7. Jozef Zubek – člen za Beňušovce
8. Milan Hruboš – člen
Zo zasadnutia bola spísaná zápisnica a prijaté uznesenie, ktoré ukladá výboru:
Vypracovať stanovy spoločenstva, registrovať spoločenstvo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Požiadať a prinavrátenie urbárskeho majetku príslušné organizácie a úrady.


8. februára 1991 uskutočnila sa druhá schôdza novovzniknutého Urbáru, ktorá prijala stanovy a tieto po doplnení na členskej schôdzi 23.marca 1991 boli 5. apríla 1991 zaregistrované na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Na tejto schôdzi sme dávali písomné prihlášky za člena a súčasťou prihlášky bol účelový poplatok 50 československých korún.


26.3.1992 uskutočnilo sa na základe žiadosti Spoločenstva urbarialistov - majiteľov lesov a ostatného majetku v Liptovskom Trnovci na Obecnom úrade v Liptovskom Trnovci odovzdanie lesných pozemkov, porastov a ostatných plôch do obhospodarovania spoločenstva urbarialistov.
Odovzdávajúca organizácia: Správa Tatranského národného parku zastúpená riaditeľom Prof.Ing. Ivanom Vološčukom DrSc.
Preberajúca organizácia: Spoločenstvo urbarialistov zastúpené predsedom Jánom Záborským.
Prevzaté: 1026,62 hektárov
Nasledovalo prvé praktické hospodárenie v lese, ktoré riadil výbor a lesník Blažej Benčo. Prvé úžitkové drevo bolo vyťažené obcou a obec z tohto dreva zhotovila dve autobusové zastávky.


Spoločenstvo ako predseda viedol Ján Záborský st. až do Valného zhromaždenia 28. januára 1995. Na tomto valnom zhromaždení bol za predsedu zvolený Ing. Ján Dušan Babka, ktorý viedol spoločenstvo až do Valného zhromaždenia 22. marca 1997

27. júna 1995 vydala Národná rada Slovenskej republika zákon 181 o Pozemkových spoločenstvách, ktorým prostredníctvom našich stanov z 28.1.1996 sa riadi spoločenstvo podnes.


Na valnom zhromaždení 22.marca 1997 bol za predsedu spoločenstva zvolený Ing. Anton Murgaš. Po roku na valnom zhromaždení 28.marca 1998 bol opäť zvolený do tejto funkcie a spolu s ním nový výbor, ktorého základná kostra riadi spoločenstvo až podnes.
Tento predseda a výbor boli znovu zvolení na Valných zhromaždeniach v rokoch 2002 a 2006 v zmysle stanov v štvorročnom volebnom období.Počas týchto rokov boli v našom urbáre zamestnaní: Ing. Ján Chovan ako odborný lesný hospodár, Ľubomír Chovan ako lesník, Ing. Ľubomír Hollý ako konateľ Agroturistiky, Mgr. Marcela Hollá ako administratívna pracovníčka, Ing. Štefan Čajka ako odborný lesný hospodár pracuje dodnes, Anna Kabzanová ako administratívna pracovníčka a Petronela Petríčková ako administratívna pracovníčka.


Ing. Anton Murgaš viedol náš urbár ako predseda 14 rokov až do valného zhromaždenia 16.4.2011
Na tomto valnom zhromaždení bol zvolený nový výbor a dozorná rada na štvorročné volebné obdobie v zložení:


1. Ing. Ľubomír Hollý – predseda
2. Pavol Vozárik – podpredseda spoločenstva
3. Ing. Anton Murgaš – člen výboru
4. Ing. Karol Maťko – člen výboru
5. Milan Kello – člen výboru
6. Ján Subulý – člen výboru
7. Anna Čániová – člen výboru

Dozorná rada v zložení :
1. Viktória Okáliková – predseda
2. Ing. Vladimír Adamčík CSc.– člen
3. Oľga Hánová – člen


26. marca 2013 vydala Národná rada Slovenskej republiky zákon č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách.
Vplyvom tohto zákona naše spoločenstvo sa muselo preregistrovať a schváliť novú Zmluvu o spoločenstve.
Zmluva bola schválená riadnym zhromaždením spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti dňa 22.2.2014 pomerom hlasov 8273,81 t.j. 76,67% všetkých hlasov.


28.03.2015 na riadnom zhromaždení boli prijaté nové stanovy pozemkového spoločenstva v súlade s novým zákonom o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 a bol zvolený nový výbor na päťročné volebné obdobie v zložení:

1. Ing. Ľubomír Hollý – predseda
2. Pavol Vozárik – podpredseda spoločenstva
3. Ing. Anton Murgaš – člen výboru
4. Jozef Furiak – člen výboru
5. Milan Kello – člen výboru
6. Ján Subulý – člen výboru
7. Anna Čániová – člen výboru


Dozorná rada v zložení :
1. Viktória Okáliková – predseda
2. Ing. Vladimír Adamčík CSc. – člen
3. Oľga Hánová – člen


zdroje informácií:
a.) Dejiny Slovenska – Neografia Martin 2002
b.) Kniha Kráľov – Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003
c.) Zápisnice Urbárskej obce Liptovský Trnovec od roku 1903
d.) archív Pozemkového spoločenstva


 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky